Tubi Endüstri faaliyetleri sırasında kendi geliştirdiği özgün kavram ve metodolojileri kullanır. Bu kavram ve metodolojiler kısaca şunlardır:

  • Argedome

Argedome-Tubi Endüstri Dağıtık ArGe Yönetim Metodolojisi, Tubi Endüstri tarafından geliştirilmiş bir ArGe Yönetim metodolojisidir. Amacı çok pahalı bir süreç olan ArGe faaliyetlerini kurumlar açısından ucuz, finanse edilebilir ve mümkün hale getirmektir.

Argedome, multi-disipliner bir ArGe yaklaşımıdır. Metodolojinin temelini, ArGe modelinin dağıtık olması oluşturmaktadır. Bu, kısaca, çok masraflı olan ArGe aşamalarının, merkezi bir proje ofisi önderliğinde yürütülmesini, gereksinim duyulan bilimsel ve teknolojik uzmanlıklarla, test ve deneylerin, dış kaynaklardan sağlanmasını, böylece bünyede istihdam edilmeyen nitelikli araştırma ekibi ile, pahalı cihaz ve ekipmanlara, minimum kaynak ayrılmasına olanak tanımaktadır.

Bu sayede projeler için ayrılan ArGe bütçeleri minimize edilerek ciddi bütçe tasarruflarına gidilebilmektedir.

  • Kronomatik

Kronomatik-Kronolojik ve Tematik Veri Yönetim Metodolojisi, Tubi Endüstri tarafından geliştirilmiş bir “Veri Yönetim” metodolojisidir. Günümüzde ArGe Yönetimi temel olarak üç aşamadan oluşur. Bunlar “Süreç Yönetimi”, “Proje Yönetimi” ve “Veri Yönetimi”dir.

Kronomatik bir veri yönetim metodolojisidir. Bir proje geliştirilirken ciddi bir veri yönetimine ihtiyaç duyulur. Proje aşamasında ihtiyaç duyulan söz konusu veriler ya kronolojik ya da tematik bilgileri kapsar. Bilgi erişimlerine ihtiyaç duyan proje katılımcıları, bir kısım bilgiye tarih sırasına göre (Kronolojik) ihtiyaç duyarlarken, diğer bir kısım proje katılımcıları da konularına göre (tematik) olarak bilgi talebinde bulunurlar.

Başka bir deyişle bir proje sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler ya tarihsel aralıklarla (kronolojik), ya da konu başlıklarına göre (tematik) olarak ihtiyaç duyulurlar. Kronomatik Veri Yönetim Metodolojisi, proje sırasında elde edilen ve üretilen bilgilere, istenildiğinde hem kronolojik olarak hem de tematik olarak kolayca ulaşılmasını mümkün kılar

  • Protomik

Protomik, proje yönetiminde kullanılan atomik bir süreç parçalama modelidir. Burada projeyi oluşturan tüm eylemler ve etkinlikler saptanarak süreçler belirlenir. Bunun ardından her bir süreç bölünebilen en küçük parçalara ayrılarak, atomik bir şekilde tanımlanır. Her bir atomik sürecin gereksinim duyduğu zaman, finans ve iş gücü kaynakları saptanarak, proje bir bütün halinde bağımlı ve bağımsız eylemler ve zincirler halinde takip edilir.

Uygulama sırasında oluşabilecek sorun ve problemler anlık olarak izlenebildiği için sorunlara anında müdahale edilir, problemler çözülür ve projenin sarkmasına müsaade edilmez. Başka bir deyişle PROTOMİK sayesinde proje anlık olarak izlenebildiği için müdahale, revizyon ve düzeltmeler, daha sorunun başlangıcında teşhis edilerek düzeltilmesine olanak verir.

  • Sibertura

Sibertura, Tubi Endüstri tarafından ArGe Merkezleri ve askeri/stratejik kurumlar için geliştirilmiş bir siber güvenlik mimarisidir. Sibertura uyarınca gizli ve hassas bilgilerin saklandığı server (sunucu) ayrı, internete bağlı server (sunucu) ayrıdır. Her iki sunucu birbirlerine sürekli değil düzensiz ve tahmin edilemeyen aralıklar ile bağlanırlar.

Tubi Endüstri’nin “Core” adı verilen sunucusunda hassas ve stratejik ArGe verileri ile birlikte bir de bir siber güvenlik paketi bulunur. “Dome” adındaki diğer sunucu ise internete bağlı olup üzerinde web, eposta ve siber güvenlik yazılımları bulunur. Bu siber güvenlik modelinde bir de üçüncü bir trafik sunucusu vardır. Düzensiz aralıklar ile Trafik sunucusu, “Dome”un internet bağlantısını keser, güvenlik taraması yapar ve Dome ile Core’u birbirlerine bağlayarak veri alışverişi sağlar. Veri alışverişinin ardından Trafik Sunucu, “Core” ve “Dome” arasındaki bağlantıyı keserek “Dome”u yeniden internete bağlar. Böylece hassas bilgilerin içinde barındırıldığı “Core” hiçbir zaman internete bağlı kalmaz.

Bir diğer önemli konu da “Dome”, “Core” ve “Trafik Sunucu” üzerindeki siber güvenlik paketlerinin birbirlerinden farklı üreticilere ait olmalarıdır.